ข้อมูลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติความเป็นมา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยและผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อปี พ.ศ.2541 โดยผ่านการตรวจสอบรับรองอย่างถาวรจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 ต่อมาได้ผ่านการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสภาสถาปนิก หรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2543 และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อปีงบประมาณ 2546 และเป็นปีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ใช้หลักสูตรใหม่ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งแรก ซึ่งผ่านการอนุมัติและรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทบวงมหาวิทยาลัยต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2552 และปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยผ่านการรับทราบจาก สกอ.

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการใช้หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education, TQF: Hed.) โดยเน้นให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG