รอบ1.jpg

ประกาศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรได้ผ่านการรับรองโดยสภาสถาปนิก) ประจำปีการศึกษา 2564 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การรับตรงอิสระ