ELDERLY HEALTH CARE CENTER

By Mr.Aprisit Krutwichit

ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
(ELDERLY HEALTH CARE CENTER)
สถานที่ตั้งของโครงการ : อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา           

ผลงานโดย นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์

วิทยานิพนธ์ “ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย” มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงวัย ศึกษาการดูแลผู้สูงวัยเพื่อการออกแบบสถานดูแลและส่งเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรม ที่มีผลต่อผู้สูงวัย ผู้ใช้โครงการ และสภาพแวดล้อม

        จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงวัยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโครงการศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จึงเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงวัย เช่น บริการด้านการดูแลผู้สูงวัย บริการด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ บริการด้านการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นสถานที่ให้ผู้สูงวัยได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งในโครงการและชุมชน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงวัย และให้ผู้สูงวัยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่ตามมาในภายหลัง

        โครงการศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เป็นสถานที่ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ที่มีช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ที่สนใจในสุขภาพ สถานที่ตั้ง อยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง ตำบลกลางดง แนวคิดในการออกแบบโครงการศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นพื้นที่เปิดโล่งที่สัมผัสกับธรรมชาติ ก่อให้เกิดความบรรยากาศของความผ่อนคลาย และจะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้น

        การให้บริการของโครงการ จะแบ่งเป็นโปรแกรมในการดูแลสุขภาพ มีแบบ 3 วัน 7 วัน และ 1 เดือน โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ส่วนที่พักอาศัย ส่วนส่งเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น ส่วนกายภาพบำบัด ส่วนกายบริหาร ส่วนเสริมความงาม องค์ประกอบรองของโครงการ ประกอบด้วย ส่วนนันทนาการ แบ่งเป็น ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องชมภาพยนตร์ ห้องคาราโอเกะ และห้องงานอดิเรก ส่วนบริหารโครงการ ประกอบด้วย ส่วนสำนักงาน ส่วนบริการทั่วไป งานระบบ และส่วนที่จอดรถ รวมพื้นที่ทั้งโครงการประมาณ 10,290.98 ตารางเมตร

Perspectives

Presentation Board

Email address : apisit16012537@gmail.com

Mr. Apisit Krutwichit