IMG_5450.jpg

7 พฤศจิกายน 2561

URBAN TOPIC 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เป็นวิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมฝัน ร่วมทำ เมืองโคราชให้เป็นสีเขียว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

IMG_0914.JPG

SIRIWAT

3 สิงหาคม 2561

URBAN TOPIC

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้กับ กิจกรรม ASA ESAN DINNER TALK จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน เสวนาในหัวข้อ คบเด็กสร้างบ้าน คบผู้ใหญ่สร้างเมือง

READ MORE
IMG_0914.JPG

SIRIWAT

IMG_7051.jpg

16 มิถุนายน 2561

CONFERENCES

อาจารย์ธีระเดช จีนจะโปะ  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 (Built Environment Research Associates Conference 2018: BERAC 9) 

IMG_0865.JPG

TEERADAT