NAKHONRATCHASIMA THAILAND

SIRIWAT

URBAN TOPIC 

7 พฤศจิกายน 2561

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เป็นวิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมฝัน ร่วมทำ เมืองโคราชให้เป็นสีเขียว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

SIRIWAT

URBAN TOPIC

3 สิงหาคม 2561

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้กับ กิจกรรม ASA ESAN DINNER TALK จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน เสวนาในหัวข้อ คบเด็กสร้างบ้าน คบผู้ใหญ่สร้างเมือง

TEERADAT

CONFERENCES

16 มิถุนายน 2561

อาจารย์ธีระเดช จีนจะโปะ  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 (Built Environment Research Associates Conference 2018: BERAC 9) 

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG