สมัครเรียนวันนี้

1

3

หน่วยกิตและค่าเล่าเรียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
IMG_2603.JPG

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Architecture (Architecture)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

37

35

39

40

19

170  

(หน่วยกิต)

ค่าเล่าเรียน

(เหมาจ่าย

เทอมละ 35,000 บาท)

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

350,000   (บาท)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้า เรียนได้

3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

4) มีผู้รับรองซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อได้

5) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางมหาวิทยาลัยฯ

6) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  l  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Success! Message received.