สมัครเรียนวันนี้

1

3

หน่วยกิตและค่าเล่าเรียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Architecture (Architecture)

ปีที่ 1

37

ปีที่ 2

35

ปีที่ 3

39

ปีที่ 4

40

ปีที่ 5

19

ตลอดหลักสูตร

170  

(หน่วยกิต)

ค่าเล่าเรียน

(เหมาจ่าย

เทอมละ 35,000 บาท)

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

350,000   (บาท)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้า เรียนได้

3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

4) มีผู้รับรองซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อได้

5) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางมหาวิทยาลัยฯ

6) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  l  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG