สนามฟุตบอลแห่งชาติ ไอยรา สเตเดียม
(THE AIYARA STADAIUM)
สถานที่ตั้งของโครงการ : กรุงเทพมหานคร           

ผลงานโดย นายจุฑากรณ์ ศรีอุดร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์รังสรรค์ ตาลจรัส

                การวางแผนพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เมื่อมองไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบภูมิภาคและโดยเฉพาะในแถบยุโรปเอง ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านฟุตบอล ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ และการเสนอชื่อตัวเองเพื่อใช้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มประเทศในทวีปเดียวกัน อย่างเช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเองที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปเอเชีย และเป็นการจัดแข่งขันในระดับ World class จึงทำให้กีฬาฟุตบอลในประเทศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ  

                โครงการไอยรา มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปสู่การออกแบบโดยมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ การคาดการณ์ความต้องการในอนาคต  การหาขนาดของอาคารสนามฟุตบอล และการเลือกที่ตั้งสนามฟุตบอลตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นการค้นหาศักยภาพ ก่อนที่จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบ เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่และส่งกระทบกับบริบทรอบที่ตั้งโครงการ ขั้นตอนการออกแบบจึงต้องมีความระเอียดละรอบคอบ โดยแบ่งออกเป็น สองระดับคือ การวางผังสนามฟุตบอลและการออกแบบอาคารสนามฟุตบอล เนื่องมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน ตั้งแต่การวางผังอาคาร เส้นทางสัญจร การเชื่อมต่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ในโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้

Perspectives

Presentation Board

Mr. Jutakon Sriaudon

Email address : jutakon_sri@vu.ac.th