ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดพังงา (PHANGNGA INTERNATIONAL AIRPORT)
สถานที่ตั้งของโครงการ : ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผลงานโดย นายกิจเจริญ  ทะวงษ์ศรี   

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ รังสรรค์ ตาลจรัส

            จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติจำนวนมาก เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยสถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสนามบินไม่สามารถขยายเพื่อตัวรองรับได้ เนื่องจากติดปัญหาข้อจำกัดด้านพื้นที่ ซึ่งท่าอากาศยานถือปัจจัยสำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวเพราะมีความสะดวกสบาย

จากปัญหาดังกล่าวทางภาครัฐจึงมีนโยบายกระจายจำนวนผู้โดยสารมายังจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับจังหวัดพังงายังไม่มีสนามบินเป็นของตนเอง จึงมีโครงการการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติขึ้นในจังหวัดพังงา เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความน่าเชื่อถือกับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพังงา

           โครงการท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดพังงา มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปสู่การออกแบบโดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การคาดการณ์ความต้องการในอนาคต การจำแนกประเภทอากาศยาน การหาขนาดของท่าอากาศยาน และการเลือกที่ตั้งท่าอากาศยานตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นการค้นหาศักยภาพ ก่อนที่จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบ เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่และส่งกระทบกับบริบทรอบที่ตั้งโครงการ ขั้นตอนการออกแบบจึงต้องมีความระเอียดละรอบคอบ โดยแบ่งออกเป็น สองระดับคือ การวางผังท่าอากาศยานและการออกแบบอาคารผู้โดยสาร เนื่องมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน ตั้งแต่การวางผังอาคาร เส้นทางสัญจร การเชื่อมต่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ในโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ดังนั้น การออกแบบเพื่อนำไปสู่มาตรฐานสากล และมีอัตลักษณ์ที่แสดงออกถึงสถานที่ๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวในสำคัญระดับโลก การพัฒนาแบบนอกจากให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆแล้ว ยังต้องทำให้เกิดความงามด้านสุนทรียภาพของสถาปัตยกรรม ที่แสดงออกผ่านของโครงการ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดพังงา อีกด้วย 

Perspectives

Presentation Board

Mr. Kitcharoen Tavongsee

Email address : kitcharoen2538@gmail.com