Lecturer

IMG_0843.JPG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรม

 

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ผลงานวิจัย

มรดกวัฒนธรรม ไทย–ลาว สองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก

Mekhong Riverside Cultural Heritages of Thailand-Laos : Architecture with Western Influence (ผู้ร่วมงานวิจัย)

Bussara Sumranrerngjit

 

อาจารย์บุศรา สำราญเริงจิตต์

(ปก)

อาจารย์ประจำ

(บทที่ 1)