Lecturer

IMG_0843.JPG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรม

 

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ผลงานวิจัย

มรดกวัฒนธรรม ไทย–ลาว สองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก

Mekhong Riverside Cultural Heritages of Thailand-Laos : Architecture with Western Influence (ผู้ร่วมงานวิจัย)

Bussara Sumranrerngjit

 

อาจารย์บุศรา สำราญเริงจิตต์

(ปก)

อาจารย์ประจำ

(บทที่ 1)

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG