Lecturer

IMG_2731.JPG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรม

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

วัสดุเพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน

บทความทางวิชาการ

Nongnoot senkham

 

อาจารย์นงนุช  เสนคำ

รองคณบดี และหัวหน้าสาขา

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบแนวความคิดการจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการออกแบบภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวาบ้านโพนเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาราลัย ไซมะเริง , พรทิพย์ เรืองธรรม , กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ , รังสทิธิ์ ตันสุขี ,
วิวัฒน์ วอทอง , สันทนา ภิรมย์เกียรติ , นิพัทธา หรรนภา , ดวงมณี ปิ่นแก้ว , จตุรงค์
ประเสริฐสังข์ , เอมิกา โชควรกุล , ศรัทธาชาติ ศรีสังข์ , ปุณยนุชวิภา เสนคำ , ทศพล
เถาว์ทิพย์ , วรากุล ตันทนะเทวินทร์,(2560).

Load More