Lecturer

IMG_2731.JPG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรม

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

วัสดุเพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน

บทความทางวิชาการ

Nongnoot senkham

 

อาจารย์นงนุช  เสนคำ

รองคณบดี และหัวหน้าสาขา

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบแนวความคิดการจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการออกแบบภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวาบ้านโพนเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาราลัย ไซมะเริง , พรทิพย์ เรืองธรรม , กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ , รังสทิธิ์ ตันสุขี ,
วิวัฒน์ วอทอง , สันทนา ภิรมย์เกียรติ , นิพัทธา หรรนภา , ดวงมณี ปิ่นแก้ว , จตุรงค์
ประเสริฐสังข์ , เอมิกา โชควรกุล , ศรัทธาชาติ ศรีสังข์ , ปุณยนุชวิภา เสนคำ , ทศพล
เถาว์ทิพย์ , วรากุล ตันทนะเทวินทร์,(2560).

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG