Lecturer

IMG_0892.JPG

ความสนใจเฉพาะด้าน 

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

 

พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมในการออกแบบ

การออกแบบพื้นที่สาธารณะ

Paolin Wetchakama

 

อาจารย์เปาลิน เวชกามา

อาจารย์ประจำ

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG