Lecturer

IMG_0905.JPG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ด้านเทคโนโลยีอาคารและการประหยัดพลังงานในอาคาร

 

ด้านการก่อสร้างอาคาร

Rangson Tancharat

 

อาจารย์รังสรรค์ ตาลจรัส

อาจารย์ประจำ