พื้นที่สำนักงานให้เช่ารูปแบบใหม่
(THE FOREST OFFICE BUILDING SPACE)
สถานที่ตั้งของโครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผลงานโดย นายนฤเบศก์ สีอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์นงนุช เสนคำ

            THE FOREST OFFICE BUILDING SPACE เป็นโครงการของภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นให้บริการพื้นที่ในการทำงานของกลุ่ม บริษัท อาชีพด้านการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ freelance นักเรียนและนักศึกษา ที่มีความต้องการพื้นที่ในการทำงานที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ต่อวิถีชีวิตรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ และความสะดวกในการทำงาน ประกอบกับบรรยากาศในพื้นที่ทำงาน ที่เอื้อต่อความต้องการความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ใหม่ๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนในการพักผ่อน คลายเครียดจากการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานแบบกลุ่ม และ แบบเดี่ยวแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายสาขาอาชีพด้วยพื้นที่ในการทำงานร่วมกัน จากการศึกษา ได้วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ทางการใช้งานอาคารแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลัก ดั่งนี้ 1. ส่วนพื้นที่ให้เช่าสำนักงาน บริษัทด้านการออกแบบ 2.พื้นที่ทำงานร่วมกัน Co-working Space 2.ส่วนส่งเสริมโครงการ และสิ่งอานวยความสะดวก 3.ส่วนสำนักงาน 4.ส่วนบริการทั่วไป 5. ส่วนบริการอาคารและงานระบบ พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 14,151 ตารางเมตร บน เนื้อที่ 6 ไร่ 2516.215 ตารางวา โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อรองรับความต้องการพื้นที่ ที่สนับสนุนในการทำงาน ในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานยุคใหม่ ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Perspectives

Presentation Board

Mr.Naruebes    See-on

Email address : naruebes_see@vu.ac.th