By Mr. Natthasak Phongsawongsirikun

สถานพักตากอากาศ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต (Wellness Resort Phuket)
สถานที่ตั้งของโครงการ : หาดบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลงานโดย นาย ณัฐศักดิ์ พงศาวงศ์ศิริกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บุศรา สำราญเริงจิตต์

           โครงการสถานพักตากอากาศ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพักอาศัยที่คำนึงถึงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพเป็นหลัก โดยใช้งานสถาปัตยกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำกิจกรรมของผู้ใช้งานในทุก ๆ ส่วนของโครงการ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์การใช้งานระหว่างงานสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใช้งานในระยะยาว โดยโครงการมีความมุ่งหวังในการสร้างความประทับใจและเห็นผลที่ชัดเจนภายหลังจากการทำกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี

          โครงการสถานพักตากอากาศ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 67 ห้องพัก ตั้งอยู่ ถนนเทพกระษัตรี บริเวณหาดบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีขนาดพื้นที่ของโครงการ 45 ไร่ โดยใช้แนวความคิดในการออกแบบ คือ การนำรูปแบบงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตหรือเรือนไทรบุรี ของชาวไทรบุรีมลายู ซึ่งเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีแนวคิดมาจากสภาวะน่าสบาย จึงนำแนวความคิดที่ว่านี้ นำมาปรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมของโครงการ โดยนำกลไกสำคัญของตัวเรือนมาใช้ในการศึกษาแนวคิด เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมของโครงการมีความสัมพันธ์กับบริบทของที่ตั้งโครงการและเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีการผสมผสานวัสดุสมัยใหม่เข้าไปในงาน เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันและตอบสนองต่อผู้ใช้งานที่เป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยองค์ประกอบของโครงการซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนบริหารโครงการ 142 ตารางเมตร ส่วนสนับสนุนโครงการ 4,970 ตารางเมตร ส่วนห้องพัก 4,490 ตารางเมตร และส่วนอื่น ๆ 3,126 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยของโครงการทั้งหมดประมาณ 12,730 ตารางเมตร ออกแบบให้เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สามารถสร้างได้ตามแนวทางหลักคือ “การส่งเสริมสุขภาพ” ทั้งทางเทคโนโลยี พลังงานและทรัพยากรควบคู่ไปกับการพักผ่อนในแหล่งธรรมชาติ

Perspectives

Presentation Board

Mr. Natthasak Phongsawongsirikun

Email address : pipe-_-_-188@hotmail.com