สถานที่พักตากอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
(Eco resort in Lanta Island, Krabi)
สถานที่ตั้งของโครงการ : หาดอ่าวนุ้ย ตำบลเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่          

ผลงานโดย นางสาวอรดี โคตรมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ธีระเดช จีนจะโปะ

              วิทยานิพนธ์ สถานที่พักตากอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 80 ห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาการจัดทำรายละเอียดโครงการ ความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอย การออกแบบโรงแรม โดยศึกษาจากแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลสถิติรายได้ ด้านเศรษฐกิจ ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงแรม ศึกษาการใช้งานของพื้นที่ใช้สอย พฤติกรรมของผู้เข้าใช้ในโรงแรม รวมถึงขั้นตอนการออกแบบโครงการโรงแรม โดยศึกษาจากอาคารประเภทเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่า จังหวัดกระบี่ มีความเหมาะสมที่จะทำโครงการสถานที่พักตากอากาศเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโต ขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ฯลฯ การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว สถิติการเข้าพักในโรงแรมที่มีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจทำให้ค่าที่พักสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้โรงแรมสถานที่พักตากอากาศเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่มีกำลังในการซื้อสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ

               สถานที่พักตากอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่ หาดอ่าวนุ้ย ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ขนาดที่ตั้งโครงการมีทั้งหมด 48,000 ตารางเมตร โครงการมีผู้ใช้หลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าและกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ โดยมีพื้นที่ใช้สอยในโครงการแบ่งเป็น 8 ส่วน คือ ส่วนบริหารด้านหน้า 604.93 ตารางเมตร ส่วนที่พัก 9,776 ตารางเมตร ส่วนร้านอาหารและครัว 827.62 ตารางเมตร ส่วนนันทนาการสิ่งอำนวยความสะดวก 1,614.14 ตารางเมตร ส่วนงานบริหารอาคาร 547 ตารางเมตร ส่วนบริหารสำนักงาน 390 ตารางเมตร ส่วนวิศวกรรมงานระบบ 1,737 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่จอดรถ 865.63 ตารางเมตร รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 16,362.40 ตารางเมตร

ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมสถานที่พักตากอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม ควรจะคำนึงถึงพฤติกรรม ความต้องการของนักท่องเที่ยว ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบเรื่องของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน รวมถึงสภาพภูมิอากาศและลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งเป็นหลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมจึงต้องมีความโด่ดเด่นมีเอกลักษณ์ น่าสนใจและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม บริบทชุมชน ธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด

Perspectives

Presentation Board

Email address : oradee_kot@vu.ac.th

MISS. ORADEEE KOTMONGKON