2020.6.20 _1_๒๐๐๖๒๓_0004.jpg

Muay thai Keep Fighting Sport Hotel

By Mr. Phirat Hualsanthia

โรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล จังหวัดภูเก็ต
(Muay thai Keep Fighting Sport Hotel)
สถานที่ตั้งของโครงการ :  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผลงานโดย นายพีรัช หวลสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์นงนุช เสนคำ

        โครงการโรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยทำการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศึกษารายละเอียดองค์ประกอบส่วนต่างๆของโรงแรมในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้งาน และการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยทำการศึกษาโครงการประเภทเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาวิทยานิพนธ์โครงการประเภทเดียวกัน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นไปได้และเหมาะสมที่เสนอโครงการโรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยวและกีฬาตามผลสำรวจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีความนิยมท่องเที่ยวเชิงกีฬา และยังเป็นศุนย์กลางทางทะเลฝั่งอันดามัน ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดธุระกิจการท่องเที่ยว

 

        โครงการโรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล จำนวน 60 ห้อง ตั้งอยู่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่โครงการ 9 ไร่ โดยใช้แนวคิดในการออกแบบ คือ การนำลักษณะเส้นสาย การซ้อนทับกัน การรวมตัว การกระจายตัว ของรูปทรงของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Biceps ออกแบบเพื่อให้เกิด Space ที่มีการเชื่อมต่อกันดูแข็งแรงและความมีเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบในโครงการประกอบด้วย พื้นที่เช่าซื้อ 4,231 ตารางเมตร ส่วนมวยไทย 1,846 ตารางเมตร ส่วนบริการโครงการ 3,773 ตารางเมตร รวมพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 9,850 ตารางเมตร

Perspectives

Presentation Board

Mr. Phirat Hualsanthia

Email address : peerat_hon@vu.ac.th