2020.6.20 _1_๒๐๐๖๒๓_0004.jpg

Muay thai Keep Fighting Sport Hotel

By Mr. Phirat Hualsanthia

โรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล จังหวัดภูเก็ต
(Muay thai Keep Fighting Sport Hotel)
สถานที่ตั้งของโครงการ :  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผลงานโดย นายพีรัช หวลสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์นงนุช เสนคำ

        โครงการโรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยทำการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศึกษารายละเอียดองค์ประกอบส่วนต่างๆของโรงแรมในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้งาน และการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยทำการศึกษาโครงการประเภทเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาวิทยานิพนธ์โครงการประเภทเดียวกัน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นไปได้และเหมาะสมที่เสนอโครงการโรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยวและกีฬาตามผลสำรวจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีความนิยมท่องเที่ยวเชิงกีฬา และยังเป็นศุนย์กลางทางทะเลฝั่งอันดามัน ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดธุระกิจการท่องเที่ยว

 

        โครงการโรงแรม มวยไทย คีฟ ไฟว์ติ้ง สปอร์ต โฮเทล จำนวน 60 ห้อง ตั้งอยู่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่โครงการ 9 ไร่ โดยใช้แนวคิดในการออกแบบ คือ การนำลักษณะเส้นสาย การซ้อนทับกัน การรวมตัว การกระจายตัว ของรูปทรงของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Biceps ออกแบบเพื่อให้เกิด Space ที่มีการเชื่อมต่อกันดูแข็งแรงและความมีเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบในโครงการประกอบด้วย พื้นที่เช่าซื้อ 4,231 ตารางเมตร ส่วนมวยไทย 1,846 ตารางเมตร ส่วนบริการโครงการ 3,773 ตารางเมตร รวมพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 9,850 ตารางเมตร

Perspectives

Presentation Board

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG