โครงการศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
(AGRICULTURAL LEARNING CENTER AND TOURISM  RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN ROI-ET CAMPUS AT THUNG KULA RONG HAI)
สถานที่ตั้งของโครงการ : ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด          

ผลงานโดย นายพงศธร อ้นกลม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์เปาลิน  เวชกามา

        โครงการศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือมุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้เชิงสหวิทยาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเขตภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้ดีขึ้น รวมไปถึงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางสังคม พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โครงการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการออกแบบให้เกิดรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้โครงการและการออกแบบอาคารประเภทศูนย์การเรียนรู้

          ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากโครงการต้องการที่จะให้ความรู้ทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ มีการจัดกิจกรรมด้านการทดลองที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการวางรากฐานของการเรียนรู้แก่ผู้ใช้งาน ดังนั้นพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการและกิจกรรมภายในโครงการจึงมีความสำคัญในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบพื้นที่ให้สามารถสื่อถึงพื้นที่การเกษตร การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ ด้วยการนำแนวความคิดมาจากสัดส่วนของพืช เปรียบได้กับการวางของตัวอาคารที่เป็นการกระจายตัวและการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถรับรู้ถึงแนวความคิดในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ โครงการศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นโครงการของภาครัฐ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีขนาดเนื้อที่ 124 ไร่ เป็นอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ กลุ่มผู้ใช้งานหลัก ประกอบด้วยพนักงานประจำโครงการทั้งหมดที่หมุนเวียนคอยให้บริการทั้งหมด 113 คน กลุ่มผู้ใช้งานรอง ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักศึกษา โดย 1 เดือนจะแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รอบเฉลี่ย 1 รอบต่อสัปดาห์ ผู้ใช้งานโครงการ 960 คน/เดือน หรือ 240 คน/วัน พื้นที่ใช้สอย ภายในโครงการทั้งหมดโดยประมาณ(ส่วนของตัวสถาปัตยกรรม) 5,000 ตารางเมตรและพื้นที่แปลงสาธิตทางการเกษตร(ส่วนของภูมิสถาปัตยกรรม) 63 ไร่ หรือ 100,800 ตารางเมตร

            จากผลการศึกษาข้อมูลของโครงการและการออกแบบสรุปได้ว่า การออกแบบจะต้องคำนึงถึงการจัดวางพื้นที่อาคาร ในส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมให้มีความสัมพันธ์และเอื้ออำนวยต่อกัน มีการลำดับการใช้งานภายในโครงการที่เป็นส่วนหลักและส่วนรองให้มีความสัมพันธ์กันสามารถใช้งานร่วมกันได้จริง โดยศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหลักของโครงการจะเน้นให้มีการเรียนรู้และการทำกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นหลักที่กลุ่มผู้ใช้งานสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งภายในโครงการจะมีส่วนของที่พักสามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้งานได้โดยจะเป็นส่วนรองที่สนับสนุนและผลักดันโครงการ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการออกแบบ อาทิเช่น การหยิบยกองค์ประกอบของรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานมาใช้ในการออกแบบการออกแบบอาคารให้ยังคงมีกลิ่นไอความเป็นพื้นถิ่นนั้น ๆ และการนำกิจกรรมท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกัน ทำให้สื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นนั้น ๆ ได้ดีสามารถยกระดับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานได้ซึ่งเป็นส่วนทำให้โครงการโดดเด่นมีความน่าสนใจ รวมไปถึงการคำนึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานภายในโครงการโดยแบ่งแยกลักษณะการใช้งานของพื้นที่ให้เหมาะแก่การใช้งานในแต่ละส่วนอาทิเช่น การออกแบบพื้นที่กิจกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานและการออกแบบที่คำนึงถึงบริบทนั้น ๆ ด้วย

Perspectives

Presentation Board

Mr.Phongsathorn  Aonklom

Email address : oillynewszz@gmail.com