อาคารชุดพักอาศัยและศูนย์การค้าชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(CONDOMINIUM AND COMMUNITY MALL BANGKOK)
สถานที่ตั้งของโครงการ : ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร           

ผลงานโดย นางสาวราตรี   โคตรมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ธีระเดช  จีนจะโปะ

วิทยานิพนธ์“อาคารชุดพักอาศัยและศูนย์การค้าแบบชุมชน กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดองค์ประกอบ ส่วนต่างๆ ในอาคารชุดพักอาศัยและศูนย์การค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบ การหาข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

      จากการศึกษาพบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้านของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การคมนาคม ฯลฯ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครในขณะที่ ที่ดินยังมีเท่าเดิมและราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้อาคารชุดพักอาศัยเป็นทางเลือกของประชากรเพื่อรองรับอุปสงค์ที่มีการขยายตัวและมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งกฏหมายยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ในอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในอาคาร ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าทั้งเส้นทางใหม่และส่วนต่อขยาย เป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการอาคารชุดในทำเลใหม่ๆตามแนวรถไฟฟ้า

      โครงการอาคารชุดพัดอาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งโครงการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางยี่ขัน ประมาณ 30 เมตร สามารถเข้าถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจโดยสะดวก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซื้อหาไว้เป็นที่อยู่อาศัย ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ และเพื่อใช้อยู่อาศัยในวันทำงานเพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง

แนวความคิดในการออกแบบมาจาก การนำเอารูปแบบสถาปัตยกรรมในบริบทรอบข้างมาปรับใช้กับรูปแบบอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ มีการออกแบบพื้นที่สีเขียว (Green Design)

ในโครงการ 50% ของโครงการ องค์ประกอบในโครงการแบ่งตามหน้าที่ใช้สอยเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนสำนักงาน ส่วนพาณิชยกรรม ส่วนที่พักอาศัย ส่วนบริการทั่วไป พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนบริการอาคารและเครื่องกล รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 28,896 ตารางเมตร

Perspectives

Presentation Board

Miss Ratree   Kotmongkon