RN YARD

CONTEST

RN YARD CONTEST

 

 

22 มีนาคม 2562

 

เนื่องด้วย บริษัท วัฒนาวิชั่นกรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการออกแบบสถาปัตยกรรม จึงจัดให้มีการประกวดแข่งขันออกแบบ โครงการประกวดออกแบบทัศนียภาพ RN YARD เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถได้สร้างสรรค์ผลงานโดยตรงจากประสบการณ์จริง โดยให้ออกแบบโครงสร้างทัศนียภาพโดยรวมบริเวณโซน TERRACE เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและรางวัลชนะเลิศจะได้ก่อสร้างจริงต่อไป

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดออกแบบทัศนียภาพ RN YARD ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลและรางวัลรองอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ นายอุกฤษฎ์ ผลนา และนางสาวอารียา ยิ่งดัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ 1. นางสาวกชกร ปัญญา และ นายสีมานคร รูปอ้วน 2. นายณัฐนันท์ เถื่อนกลาง และ นายธรรมราช ทองสุย 3. นายทศวรรษ ขวัญมงคลขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4

นายอุกฤษฎ์ ผลนา และนางสาวอารียา ยิ่งดัง ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 กล่าวว่า "แนวความคิดในการออกแบบได้แรงบันดาลใจจากขนมวาฟเฟิล ซึ่งเป็นขนมที่พบเห็นได้ในตลาดทั่วไป โดยนำลักษณะเกาะกันของแป้งซึ่งเป็นวัตถุดิบของขนมวาฟเฟิลมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงสร้างผนังและฝ้าเพดาน ทำให้โครงสร้างของอาคารมีความชัดเจน ผสานกับโทนสีส้มและทองสร้างความรู้สึกให้ผู้ใช้งานมีความอยากทานอาหารมากขึ้น สำหรับการประกวดออกเป็นการฝึกทักษะของตัวเองและได้แสดงความคิด ได้พัฒนาตัวเองในด้านที่ไม่ถนัด ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจในการออกแบบงานของเรา ...นั้นคือการประสบความสำเร็จในขั้นต้นของการเป็นนักศึกษา"

 

ทั้งนี้ต้องของขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัท วัฒนาวิชั่นกรุ๊ป จำกัด ที่เล็งเห็นศักยภาพของนักศึกษาให้ได้แสดงองค์ความรู้ความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่และรางวัลชนะเลิศนี้จะได้ทำการก่อสร้างจริงต่อไปในอนาคตอันใกล้ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาของคณะและสถาบัน ที่ได้รับรางวัลนี้

Rangsan