Professional Practice

สถาปนิกมือใหม่ ต้องรอด!! Professional Practice

หลักปฏิบัติวิชาชีพ 1 เป็นการเรียนรู้ให้ได้ทราบถึงกฎหมาย และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ความปลอดภัยของสาธารณะชน กฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การที่ได้เรียนรู้ถึงขอบเขตการทำงานของสถาปนิก จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อพิจารณาต่าง ๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องในออกแบบและก่อสร้าง ขั้นตอนการเริ่มต้นออกแบบไปจนถึงส่งมอบอาคาร กับสิ่งที่ต้องรับมือระหว่างการทำงาน และการบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติผู้เรียน :

ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาสถาปัตยกรรม

แผนการสอน :

ครั้งที่

เนื้อหา

เวลา (นาที)

1

สังเขปรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา

10

2

การจัดประเภทอาคาร และอาคารประเภทควบคุมการใช้

90

3

ว่าง แนวอาคาร และระยะร่นต่างๆภายนอกอาคาร

90

4

ความสูงอาคาร การควบคุมจำกัดความสูงอาคาร

90

5

ที่จอดรถ อาคารจอดรถ

90

6

การออกแบบอาคารเพื่อการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

90

7

บันได บันไดหนีไฟ บันไดสำหรับผู้พิการ และคนชรา

90

8

สอบกลางภาค หัวข้อ 2-7  ( ออนไลน์)

90

9

ผังเมืองรวม

90

10

พรบ. ส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

90

11

การคิดพื้นที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

90

12

การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

90

13

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิก และการก่อสร้าง

90

14

ขอบเขตการทำงานของสถาปนิกระดับต่างๆ ขอบเขตการบริหารงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

90

15

สอบปลายภาค หัวข้อ 10-14  ( ออนไลน์)

90

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์รังสรรค์ ตาลจรัส

EMAIL : rangson_tan@vu.ac.th    

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG