Real Estate Development

สร้างแบรนด์อสังหาฯ

ให้มีมูลค่าผ่านงานออกแบบ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

Real Estate Development

การออกแบบสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช่เพียงการออกแบบบ้านที่สวย และราคาดี แล้วจะสามารถขายโครงการได้ ปัจจุบันการออกแบบโครงการอสังหา ต้องลงลึกเข้าถึง การออกแบบไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า การออกแบบคาแรคเตอร์ ซึ่งเราจะสามารถดึงดูดผู้ซื้อตั่งแต่แรกเห็น รายวิชานี้เป็นองค์ความรู้ทางการตลาดบูรณาการร่วมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม เน้นโครงการที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้เรียน :

ผู้สนใจทั่วไป  นักพัฒนาที่ดิน นักศึกษาสถาปัตยกรรม

แผนการสอน :

ครั้งที่

เนื้อหา

เวลา (นาที)

1

INTRODUCTION

10

2

ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์

90

3

ประเภทของโครงการที่อยู่อาศัย

90

4

การแบ่งระดับลูกค้าแบบปีระมิด

90

5

ส่วนประสมการตลาด
( Marketing Mix ) ในอสังหาริมทรัพย์

90

6

การศึกษาไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า สู่งานออกแบบ

90

7

รูปแบบสถาปัตยกรรมกับความชื่นชอบของกลุ่มลูกค้า

90

8

ออกแบบคาแรคเตอร์ให้กับโครงการ

90

9

การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง

90

10

Mood and Tone สิ่งสำคัญที่โครงการต้องรักษา

90

11

สัดส่วนการลงทุนกับพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ขาย

90

12

หลักการกำหนดนโยบาย ในการวางแผนงานออกแบบสู่งานก่อสร้าง

90

13

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ

90

14

การบริการก่อนการขาย และหลังการขาย

90

15

ทดสอบความรู้

90

ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,000 บาท

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ธีระเดช จีนจะโปะ

EMAIL : teeradat_jen@vu.ac.th 

ลงทะเบียน NONE DEGREE
ลงทะเบียน DEGREE PROGRAM