SITE PLANNING

การวางผังบริเวณ

ขั้นแรกในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม   SITE Planning

การวางผังบริเวณเป็นหัวใจหลักในการเชื่อมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และการวางผังเมือง ให้มีความสอดคล้องกัน โดยอาศัย หลักการ แนวคิด กระบวนการวางผังบริเวณ เพื่อให้บ้าน โครงการ และเมือง มีความร่มรื่นน่าอยู่ สวยงาม ถูกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน :

ผู้สนใจทั่วไป  เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ นักศึกษาสถาปัตยกรรม

แผนการสอน :

ครั้งที่

เนื้อหา

เวลา (นาที)

1

ความหมายและความสำคัญของการวางผัง
กระบวนการในการวางผัง

10

2

ความรู้ทางสภาพภูมิศาสตร์ ความเข้าใจแผนที่ การเลือกพื้นที่ศึกษาการเก็บข้อมูลพื้นที่โครงการการวิเคราะห์บริเวณ

60

3

การใช้ที่ดิน กฎหมายการใช้ที่ดิน และการสัญจร

60

4

ลงพื้นที่สำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลงานบริเวณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ศึกษา

45

5

การนำผลการวิเคราะห์ แยกแยะ มาใช้ในการวางผังบริเวณทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่  รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

45

6

ภูมิสัณฐานและเส้นระดับ (Contour)

60

7

การปรับระดับและการระบายน้ำ เพื่อการออกแบบวางผังบริเวณ

90

8

ตัวอย่างการวางผังบริเวณ การลงพื้นที่สำรวจงานปรับระดับภาคสนามเพื่อกรณีศึกษา

20

9

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การระบายน้ำ
ในการวางผังบริเวณ

60

10

พืชพรรณในการวางผังบริเวณ

60

11

หลักการออกแบบกลุ่มอาคาร พื้นที่ภายนอกอาคารและตัวอย่างการวางผังบริเวณในที่ดินแปลงย่อย

90

12

หลักการออกแบบกลุ่มอาคาร พื้นที่ภายนอกอาคารและตัวอย่างการวางผังบริเวณในที่ดินแปลงใหญ่

90

13

ปัญหาของบริเวณและ  การแก้ไขปัญหาของบริเวณ

60

14

แง่คิดด้านนิเวศวิทยากับงานออกแบบวางผังบริเวณ

30

15

สอบปลายภาค  ( ออนไลน์)

60

ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,000 บาท

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์บุศรา สำราญเริงจิตต์

EMAIL : busasra_sum@vu.ac.th 

ลงทะเบียน NONE DEGREE
ลงทะเบียน DEGREE PROGRAM