URBAN PLANNING

ผังเมือง ไม่รู้ ไม่ได้  

Urban Planning

คอร์สการวางผังเมือง เป็นการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางผังเมือง ความเข้าใจกฎหมายผังเมือง  ระบบโซนนิ่ง   และกฎหมายก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน และสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการใช้พื้นที่เมือง

(ผังเมือง นอกจากจะเป็นกระบวนการออกแบบวางผังการใช้ที่ดิน ผังระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคแสาธารณูปการแล้ว ผังเมืองยังมีบทบาทเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมภายในเมือง การเจริญเติบโตของเมือง และป้องกันกิจกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในเมืองอีกด้วย  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

คุณสมบัติผู้เรียน :

ผู้สนใจทั่วไป  นักพัฒนาที่ดิน นักศึกษาสถาปัตยกรรม

แผนการสอน :

ครั้งที่

เนื้อหา

เวลา (นาที)

1

INTRODUCTION

10

2

ความหมาย และความจำเป็นของการวางผังเมือง

90

3

การตั้งถิ่นฐานและความเป็นมาของการวางผังเมืองในอดีต

90

4

การตั้งถิ่นฐานและความเป็นมาของการวางผังเมืองในอดีต

90

5

แนวคิดและทฤษฎีการวางผังเมืองในยุคสมัยใหม่ (MODERN)

90

6

ปัญหาของเมือง ( การจราจร มลภาวะ ชุมชนแออัด โรคระบาด ฯลฯ)

90

7

สอบกลางภาค ( ออนไลน์)

90

8

การวางผังการใช้ที่ดิน (Zoning)

90

9

การวางผังการคมนาคม ( Urban Transportation )

90

10

กฎหมายผังเมือง และกฎหมายก่อสร้างอาคาร

90

11

URBAN WITH NATURE เมืองกับธรรมชาติ 

90

12

COMPACT CITY & TOD แนวคิดเมืองกระชับและการพัฒนาศูนย์การคมนาคมของเมือง

90

13

SMART GROWTH แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด

90

14

SMART CITY แนวคิด “เมืองฉลาด”

90

15

สอบปลายภาค  ( ออนไลน์)

90

ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,000 บาท

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

EMAIL : siriwat_sar@vu.ac.th 

ลงทะเบียน NONE DEGREE
ลงทะเบียน DEGREE PROGRAM