Time Space Sketch

กิจกรรมการวาดภาพลายเส้น และการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรม

นักศึกษาปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รายวิชา 71212102 การนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 1

ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

 

วิทยากรรับเชิญ คุณเอกพงษ์  หงษา (พี่เอก) ได้สอนให้น้องๆเข้าใจมุมมองในการมองทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมจากพื้นที่จริง ฝึกจัดองค์ประกอบภาพให้มีความน่าสนใจ และช่วยแต่งเติมเทคนิคการวาดภาพลายเส้นให้ออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา พร้อมทั้งสอดแทรกการเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของทักษะการวาดภาพและการนำไปใช้ ให้น้องๆแต่ละคนได้มีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารในรูปแบบของตัวเองมากขึ้น

การฝึกฝนเขียนลายเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนสถาปัตยกรรมควรมีไว้เพื่อเป็นทักษะเฉพาะตัว สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในถ่ายทอดความคิดให้เข้าใจและวาดออกมาเป็นภาพตามความคิดและช่วยในการสื่อสารทางการออกแบบได้เป็นอย่างดี

 

12 กันยายน 2561 

IMG_2318
IMG_2318

press to zoom
IMG_2243
IMG_2243

press to zoom
IMG_2296
IMG_2296

press to zoom
IMG_2318
IMG_2318

press to zoom
1/18