HOSTEL PROJECTS

NAKHONRATCHASIMA THAILAND

โครงการออกแบบที่พักสำหรับเยาวชน (Youth Hostel)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามา จึงมีโอกาสที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนที่มีรายได้ปานกลางทำให้มีความต้องการที่พักเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราวมากขึ้น ดังนั้นโครงการที่พักสำหรับเยาวชนจึงมีแนวโน้มถูกพัฒนาขึ้นและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักศึกษา จึงเน้นให้มีความตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเช่น ภาวะโลกร้อนและการเสียสมดุลทางธรรมชาติที่นำมาซึ่งการเกิดภัยพิบัติต่างๆในปัจจุบันรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นโครงการที่พักสำหรับเยาวชนที่กลมกลืนกับสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG