โรงแรมเพื่อการประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต (Phuket International  Convention hotel)
สถานที่ตั้งของโครงการ : ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผลงานโดย นาย ทศวรรษ ขวัญมงคลขจร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ธีระเดช จีนจะโปะ

          วิทยานิพนธ์โรงแรมเพื่อการประชุมนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบคือ เพื่อเป็นสถานที่ที่ตอบสนองกิจกรรมของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย และตอบสนองนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวในการหาที่พักระหว่างการประชุมในประเทศไทย จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งทำโครงการเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ด้วยสถิตินักท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GDP ที่สูง ความพร้อมอีกหลายด้านที่มีในจังหวัดภูเก็ตทำให้มีศักยภาพในการจัดทำโครงการประเภทโรงแรมประชุมสัมมนาและจัดแสดงสินค้า

          โครงการโรงแรมเพื่อการประชุมนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ใช้แนวคิดในการออกแบบคือการนำเอาเรือหัวโทงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยเรือหัวโทงมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเรือภาคอื่น ๆ จึงเป็นที่เด่นชัดในการออกแบบมีลักษณะเด่นคือเป็นหัวไม้ที่สูงงอนความยาวของเรือมีความยาวตั้งแต่ 8-10 เมตร นำสีและเอกลักษณ์ตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน และทำการเปิดมุมมองด้วยช่องเปิดขนาดใหญ่ เพื่อชมบรรยากาศรอบ ๆ ที่ตั้งโครงการ ทั้งภูเขา ทะเล ของจังหวัดภูเก็ต ใช้แผงกันแดดป้องกันทางทิศใต้ เพื่อลดความร้อนและมลภาวะ

Perspectives

Presentation Board

Mr. Thossawas Khaunmonkhonkajhon

Email address : poppyicern8877@gmail.com