การแข่งขันออกแบบโครงสร้างโครงถักจากวัสดุไม้ไอศกรีม

 

 

ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดการแข่งขันออกแบบโครงสร้างโครงถักจากวัสดุไม้ไอศกรีม

(TRUSS ME. I’MARCHITECT.) โดยเป็นการแข่งขันโครงถักจากไม้ไอศกรีม จำนวน 200 ชิ้น ต่อด้วยกาวตราช้าง หรือ กาวลาเท็กซ์ และมีการทดสอบความแข็งแรงเพื่อการรับน้ำหนักได้สูงสุด ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ปวช. และปวส. ได้ร่วมกันแสดงออกทางความคิดด้านการออกแบบและสามารถนำทักษะความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา โรงเรียนจักราชวิทยา โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และโรงเรียนบ้านหนองดุม รวมจำนวน 40 คน แบ่งเป็น 14 ทีม

 

กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยก่อนการแข่งขันได้มีการบรรยายให้ความรู้ทางโครงสร้างและการออกแบบที่เหมาะสม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงถักให้สามารถรองรับการทดสอบความแข็งแรงและการรับน้ำหนัก และภายในวันงานมีการตัดสินผลการแข่งขันพร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยผลการตัดสินการแข่งขันได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

(โครงถักสามารถรับน้ำหนักได้ 120 kg. ขึ้นไป)

คือ ทีม ชพน.3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา

      1) นายภาคภูมิ  แก้วยงกฏ

      2) นายสุรธัช  คากลาง

      3) นายวรวุฒิ  เทพนรินทร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

รับเงินรางวัล 3,000 บาท

(โครงถักสามารถรับน้ำหนักได้ 85 kg.)  

คือ ทีม ชพน.2 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา  

     1) นางสาวภุมริน  ชาติวัฒนสุคนธ์

     2) นางสาวธัญนันท์  นฤนาทวัฒนา

     3) นายจิรพงศ์ ศรีอินทร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รับเงินรางวัล 2,000 บาท

(โครงถักสามารถรับน้ำหนักได้ 60 kg.)  

คือ ทีม Babalian จากโรงเรียนจักราชวิทยา  

     1) นายชโยดม  เฮฮา

     2) นายเกรียงไกร แฝงกระโทก

     3) นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

รับเงินรางวัล 1,000 บาท

(โครงถักสามารถรับน้ำหนักได้ 55 kg.)  

คือ ทีม BAT Spirit จากโรงเรียนจักราชวิทยา    

     1) นายพีรพล  พ่วงชาวนา

     2) นายชาติชาย  ทนพุดซา

     3) นายสหรัฐ  เรียมริมมะดัน

    

ขอขอบคุณคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่สนใจและเข้าร่วมการแข่งขันมา ณ โอกาสนี้         

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

12 มกราคม 2562

Paolin

IMG_4143.JPG