URBAN TALK

อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมฝัน ร่วมทำ เมืองโคราชให้เป็นสีเขียว “

 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเป็นกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะและไม้ยืนต้นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

ณ โรงแรม ลีโอซอ จ.นครราชสีมา 

7 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00-16.00 น.

IMG_0914.JPG

Siriwat