URBAN TALK

อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมฝัน ร่วมทำ เมืองโคราชให้เป็นสีเขียว “

 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเป็นกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะและไม้ยืนต้นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

ณ โรงแรม ลีโอซอ จ.นครราชสีมา 

7 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00-16.00 น.

Siriwat

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

© 2021 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG